เพลง GOT7

เพลง 하지하지마 Stop stop it (Korean ver.)

 
ศิลปิน: GOT7

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นีกา คือรอล แตมาดา มีชิล กอท กัททา
เน นูนึล โบมยอ ซัลจัก อุทซอจูมยอน
ทัลรยอกาซอ นอรึล อันนาบอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นี ซนกีรี ทาอือมยอน มีชิล กอท กัททา
มัลฮัน แตมาดา เน พารึล ซัลจัก จาบา
ทูราซอซอ กวัก อันนา บอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา คยออู ชัมโก อิซซอ นีกา อาจีกึน อานีรานีกา
ซโย วินโดอู อัพเพ ทัลรา บูทา
บาราโบโก อิซนึน อาอีชอรอม ควีโรวอฮามยอน

ฮาจีมา นูนึล กัมโก อิซซอ
นีกา นอมู เยปอ โบอิล แตมาดา
นอนึน เนกา ออลมานา ฮิมดึนจี อานึนจี โมรือนึนจี

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นีกา คือรอล แตมาดา มีชิล กอท กัททา
เน นูนึล โบมยอ ซัลจัก อุทซอจูมยอน
ทัลรยอกาซอ นอรึล อันนาบอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นี ซนกีรี ทาอือมยอน มีชิล กอท กัททา
มัลฮัน แตมาดา เน พารึล ซัลจัก จาบา
ทูราซอซอ กวัก อันนา บอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา You’re driving me crazy
ฮาจีมา ทอ อีซัง มซ ชามึลจี อลรา
ฮาจีมา Please Stop baby stop it
ฮาจีมา เชบัล ฮาจีมา เชบัล ฮาจีมา

นีกา ฮันบอน แฮบวา อีเก ฮัล ซู อิซนึน อีรินจี
โกมุนโด อีรอน โกมูนี ออบตัน มารีจี
นอนึน แฮบน ชอกี ออบซือนีกา โมรือจีมัน
อินเนชีมี ฮันกเยกาจี เมอิล ทาทารือจี

อัน เยปือมยอน มลลา คือรอคเค เยปือเก แซงกยอ กัทโก
อัน อุลซือมยอน มลรา แซงกึลแซงกึล มีโซโร นัล กัทโก โนรา
มีชีเกซซอ โทราบอรีเกซซอ
นา เมอิล มันนานึนเด ชารารี อันโบมยอน มลลา

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นีกา คือรอล แตมาดา มีชิล กอท กัททา
เน นูนึล โบมยอ ซัลจัก อุทซอจูมยอน
ทัลรยอกาซอ นอรึล อันนาบอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นี ซนกีรี ทาอือมยอน มีชิล กอท กัททา
มัลฮัน แตมาดา เน พารึล ซัลจัก จาบา
ทูราซอซอ กวัก อันนา บอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา จอมจอม มซ ชัมเกซซอ นอนึน นารึล ชินกูราโก ฮามยอนซอ
เน ออเกเอ พารึล ทูรือโก
เน พัลจังงึล กีโก กอรอ มีชีเกซซอ นัน

ฮาจีมา ชิมจางงึน ปัลรี ตวีโก ออลกูรึน ชากู ปัลเกจีนึนเด
อามูรอทจี อันนึน ชอก ฮากี อีเจน นอมูนา ฮิมดือรอ

นอนึน เน มามึล อานี โมรือนี
นัมจารึล โกรึล แต วอนเร อีรี ชีกานี กอลรีนี
อีมันฮามยอน อัลจันนา เว ยูนันฮี อีรอนี
เนกา นอเย อีซังฮยอง กวา คือรอคเค มันนี ดารึลนี

นา ชองมัลโร อาจู แควนชันนึน นัมจายา
I’m a good boy
ทาซอเก ฮัน บอนมัน เซวอจูมยอน มันรู โพ
นอนึน นาเอเกน ซุมรเยมุน โบดา โซจุงฮัน กุกโบ
คือรอนี กีฮวีรึล ชวอ คือเด เนเกน คาจัง คึน ชุกบก

ฮาจีมา You’re driving me crazy
ฮาจีมา ทอ อีซัง มซ ชามึลจี อลรา
ฮาจีมา Please Stop baby stop it
ฮาจีมา เชบัล ฮาจีมา เชบัล ฮาจีมา

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นีกา คือรอล แตมาดา มีชิล กอท กัททา
เน นูนึล โบมยอ ซัลจัก อุทซอจูมยอน
ทัลรยอกาซอ นอรึล อันนาบอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นี ซนกีรี ทาอือมยอน มีชิล กอท กัททา
มัลฮัน แตมาดา เน พารึล ซัลจัก จาบา
ทูราซอซอ กวัก อันนา บอริล กอซมัน กัททา ฮาจีมา
***Lyrics are from third-parties***

Artist:
ศิลปิน: GOT7

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นีกา คือรอล แตมาดา มีชิล กอท กัททา
เน นูนึล โบมยอ ซัลจัก อุทซอจูมยอน
ทัลรยอกาซอ นอรึล อันนาบอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นี ซนกีรี ทาอือมยอน มีชิล กอท กัททา
มัลฮัน แตมาดา เน พารึล ซัลจัก จาบา
ทูราซอซอ กวัก อันนา บอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา คยออู ชัมโก อิซซอ นีกา อาจีกึน อานีรานีกา
ซโย วินโดอู อัพเพ ทัลรา บูทา
บาราโบโก อิซนึน อาอีชอรอม ควีโรวอฮามยอน

ฮาจีมา นูนึล กัมโก อิซซอ
นีกา นอมู เยปอ โบอิล แตมาดา
นอนึน เนกา ออลมานา ฮิมดึนจี อานึนจี โมรือนึนจี

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นีกา คือรอล แตมาดา มีชิล กอท กัททา
เน นูนึล โบมยอ ซัลจัก อุทซอจูมยอน
ทัลรยอกาซอ นอรึล อันนาบอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นี ซนกีรี ทาอือมยอน มีชิล กอท กัททา
มัลฮัน แตมาดา เน พารึล ซัลจัก จาบา
ทูราซอซอ กวัก อันนา บอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา You’re driving me crazy
ฮาจีมา ทอ อีซัง มซ ชามึลจี อลรา
ฮาจีมา Please Stop baby stop it
ฮาจีมา เชบัล ฮาจีมา เชบัล ฮาจีมา

นีกา ฮันบอน แฮบวา อีเก ฮัล ซู อิซนึน อีรินจี
โกมุนโด อีรอน โกมูนี ออบตัน มารีจี
นอนึน แฮบน ชอกี ออบซือนีกา โมรือจีมัน
อินเนชีมี ฮันกเยกาจี เมอิล ทาทารือจี

อัน เยปือมยอน มลลา คือรอคเค เยปือเก แซงกยอ กัทโก
อัน อุลซือมยอน มลรา แซงกึลแซงกึล มีโซโร นัล กัทโก โนรา
มีชีเกซซอ โทราบอรีเกซซอ
นา เมอิล มันนานึนเด ชารารี อันโบมยอน มลลา

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นีกา คือรอล แตมาดา มีชิล กอท กัททา
เน นูนึล โบมยอ ซัลจัก อุทซอจูมยอน
ทัลรยอกาซอ นอรึล อันนาบอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นี ซนกีรี ทาอือมยอน มีชิล กอท กัททา
มัลฮัน แตมาดา เน พารึล ซัลจัก จาบา
ทูราซอซอ กวัก อันนา บอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา จอมจอม มซ ชัมเกซซอ นอนึน นารึล ชินกูราโก ฮามยอนซอ
เน ออเกเอ พารึล ทูรือโก
เน พัลจังงึล กีโก กอรอ มีชีเกซซอ นัน

ฮาจีมา ชิมจางงึน ปัลรี ตวีโก ออลกูรึน ชากู ปัลเกจีนึนเด
อามูรอทจี อันนึน ชอก ฮากี อีเจน นอมูนา ฮิมดือรอ

นอนึน เน มามึล อานี โมรือนี
นัมจารึล โกรึล แต วอนเร อีรี ชีกานี กอลรีนี
อีมันฮามยอน อัลจันนา เว ยูนันฮี อีรอนี
เนกา นอเย อีซังฮยอง กวา คือรอคเค มันนี ดารึลนี

นา ชองมัลโร อาจู แควนชันนึน นัมจายา
I’m a good boy
ทาซอเก ฮัน บอนมัน เซวอจูมยอน มันรู โพ
นอนึน นาเอเกน ซุมรเยมุน โบดา โซจุงฮัน กุกโบ
คือรอนี กีฮวีรึล ชวอ คือเด เนเกน คาจัง คึน ชุกบก

ฮาจีมา You’re driving me crazy
ฮาจีมา ทอ อีซัง มซ ชามึลจี อลรา
ฮาจีมา Please Stop baby stop it
ฮาจีมา เชบัล ฮาจีมา เชบัล ฮาจีมา

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นีกา คือรอล แตมาดา มีชิล กอท กัททา
เน นูนึล โบมยอ ซัลจัก อุทซอจูมยอน
ทัลรยอกาซอ นอรึล อันนาบอริล กอซมัน กัททา

ฮาจีมา ฮาจี ฮาจี ฮาจี ฮาจีมา
นี ซนกีรี ทาอือมยอน มีชิล กอท กัททา
มัลฮัน แตมาดา เน พารึล ซัลจัก จาบา
ทูราซอซอ กวัก อันนา บอริล กอซมัน กัททา ฮาจีมา


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.