The Night (Feat. Geeks)

ศิลปิน: Soyou

 

编曲:1of1/프라이머리

制作人:프라이머리

바람때문일까기분탓일거야

 

괜히알잖아you

 

조명때문인가음악때문일걸

 

왠지이런맘you

너와나마주앉은밤

그리고반쯤비운잔

손에올려둔고개의각도가

 

자꾸네게기울어

 

오늘따라어쩐지

 

너에게90100

어느새아슬아슬한내맘

Ohloveyouloveyouloveyouloveyoubabe

혹시혹시혹시혹시

내가얘기했던가기억이안나

 

취했나봐아주조금boy

Ohloveyouloveyouloveyouloveyoubabe

오늘오늘오늘오늘밤

차고기우는게

 

어디하얀저달뿐이겠어

조금만더따라줘

Ineedjustalittlemore

 

Justalittlemorejustalittlemore

조금만더따라줘

Ineedjustalittlemore

 

Justalittlemorejustalittlemore

아마도이런기분인건

음악때문일거야

널위해선곡한노래

I'vebeensingingitforya

마주앉아서시간이아까워

두손을모아기도했지

Ineedjustalittlemore

기울어버린시계

살바도르달리의그림

없어질까두려워박동을빨리했지

 

Girlyougivemethatvibestho

 

내주변다른여자들은말고

 

너랑아니면난영화도안보는데

매일너의주변만저달처럼맴도는게

 

좀불쌍하더라도많은날들

나를다룬너가좋은데

좀불쌍한게어떤데

어떻게말을이어가야너가편해할지

 

수많은말을너의앞에꺼내놨지만

 

너에게주고싶은게너무많기에

 

멈춰야지여기까지사실

너무아쉽지만

Ohloveyouloveyouloveyouloveyoubabe

혹시혹시혹시혹시

내가얘기했던가기억이안나

 

취했나봐아주조금boy

Ohloveyouloveyouloveyouloveyoubabe

오늘오늘오늘오늘밤

차고기우는게

 

어디하얀저달뿐이겠어

 

아무렇지않은척을

 

할수없게만든건너야youwoo

 

시간은자꾸흘러가고

 

너와내자린좀가까워

 

지금난youwoo

Ohloveyouloveyouloveyouloveyoubabe

혹시혹시혹시혹시

내가얘기했던가기억이안나

 

취했나봐아주조금boy

Ohloveyouloveyouloveyouloveyoubabe

오늘오늘오늘오늘밤

차고기우는게

 

어디하얀저달뿐이겠어

조금만더따라줘

Ineedjustalittlemore

 

Justalittlemorejustalittlemore

조금만더따라줘

Ineedjustalittlemore

Justalittlemorejustalittlemore

조금만더따라줘

Ineedjustalittlemore

Justalittlemorejustalittlemore

조금만더따라줘

Ineedjustalittlemore

Justalittlemorejustalittlemore

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***